T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼:̼ ̼L̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼5̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼

T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼:̼ ̼L̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼5̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼

T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼5̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼S̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼T̼i̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼
̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼6̼4̼6̼/̼C̼Đ̼-̼V̼P̼C̼P̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼8̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼5̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Thủ tướng: Làm rõ vụ 5 cơ sở y tế từ chối cấp cứu khiến người dân tử vong - 1

̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼:̼ ̼L̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼5̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼1̼

̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼5̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼:̼ ̼V̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼5̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼:̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼3̼/̼8̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼D̼.̼ ̼(̼5̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼T̼P̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ó̼i̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼4̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼P̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

admin.h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *