T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼:̼ ̼”̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼G̼r̼a̼b̼”̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼.̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼s̼.̼ả̼n̼

T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼:̼ ̼”̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼G̼r̼a̼b̼”̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼.̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼s̼.̼ả̼n̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼8̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼​̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼;̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼
Hà Nội: Gã nghiện mặc áo Grab, cầm kim tiêm vào tiệm tạp hóa cướp tài sản |  Báo Dân trí
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼T̼.̼C̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼;̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼8̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼k̼é̼o̼.̼ ̼

Hà Nội: Gã nghiện mặc áo Grab, cầm kim tiêm vào tiệm tạp hóa cướp tài sản |  Báo Dân trí
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼8̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼.̼̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

admin.h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *