H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼:̼ ̼Đ̼.̼ố̼t̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼2̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼á̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼

H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼:̼ ̼Đ̼.̼ố̼t̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼2̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼á̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼1̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼a̼o̼ ̼Đ̼ỏ̼;̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ố̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼
Người đàn ông ở Hải Dương bị đốt xe ô tô vì nợ hơn 2,5 tỷ đồng tiền cá độ bóng đá
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼V̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼ư̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼(̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ợ̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼5̼8̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

Đốt ô tô của con nợ vì không đòi được 2,5 tỷ đồng cá độ bóng đá
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼8̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼M̼T̼V̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼(̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼T̼r̼ụ̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ạ̼c̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼T̼.̼L̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼

Người đàn ông ở Hải Dương bị đốt xe ô tô vì nợ hơn 2,5 tỷ đồng tiền cá độ bóng đá - Báo Gia Đình & Xã Hội
̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼b̼i̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼4̼C̼-̼0̼3̼8̼.̼4̼0̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼a̼b̼i̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼H̼S̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼đ̼ạ̼n̼.̼

Đốt ô tô của con nợ để đòi 2,5 tỷ đồng tiền cá độ bóng đá - Infonet

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

admin.h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *